ثبت پرداخت

139813782138

راهنما

  • اطلاعات پرداخت بعد از تائید مورد قبول است.
  • درخواست‌های ثبت شده حداکثر طی مدت 48 ساعت بررسی خواهند شد.
  • در ورود اطلاعات دقت کافی را انجام دهید.
  • پرداخت‌های اشتباه قابل عودت نیستند.